• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Impresja Dance - nauka tańca online

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawa autorskie

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 10 Reklamacje

§ 11 Dane osobowe

§ 12 Zastrzeżenia

§ 13 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

§1 DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Impresja Dance- nauka tańca online prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://naukatancaonline.pl.

Sprzedawca – ANETA MAŁGORZATA KACZMARCZYK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aneta Kaczmarczyk Impresja Dance, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6783171286, nr REGON 368844098, Osiedle Szklane Domy 1/70, 31-972 Kraków.

Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależenie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności utwory audiowizualne stanowiące treści cyfrowe (kursy tańca on-line) dostępne w Sklepie, których twórcą jest Sprzedawca.

 

 

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: Osiedle Szklane Domy 1/70, 31-972 Kraków

 2. Adres e-mail: impresja.dance@gmail.com

 3. Telefon: 795039119

 

 

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 

 

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 8. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.

 

§5 PŁATNOŚCI

 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

 1. za pomocą karty płatniczej:

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

 1. za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media.

 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną.

 

 

 

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Jeśli przedmiotem umowy jest Utwór, w ramach zawartej umowy Sprzedawca udziela Kupującemu upoważnienia do korzystania z Utworu:

  1. w postaci niezmienionej, w tym do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu w zakresie, w jakim jest to niezbędne do jego wyświetlania, stosowania i przechowywania dla potrzeb Kupującego,

  2. w szczególności do odtwarzania Utworu na elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią Utworu.

 2. Kupujący, z zastrzeżeniem ust. 4, nie jest uprawniony, bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, w szczególności do:

 1. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób Utworu na rzecz osób trzecich, w tym do dalszego rozpowszechniania ani publicznego udostępniania Utworu,

 2. pobierania lub zwielokrotniania Utworu dla celów innych aniżeli realizacja zawartej ze Sprzedawcą umowy, w szczególności do pobierania lub zwielokrotniania Utworu dla potrzeb osób trzecich,

 3. udzielania sublicencji,

 4. dokonywania w jakikolwiek sposób dekompilacji, deasemblacji oraz modyfikacji treści Utworu,

 5. kopiowania, udostępniania, rozpowszechniania, dzierżawienia Utworu na rzecz osób trzecich, niezależnie od formy.

 1. Wszelkie Utwory Sprzedawcy podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Postanowienia niniejszego paragrafu w żadnym stopniu nie ograniczają uprawnienia Kupującego wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych związanego z własnym użytkiem osobistym.

 

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

  3. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Osiedle Szklane Domy 1/70, 31-972 Kraków - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 10 REKLAMACJE

 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

  4. żądać usunięcia wady.

 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Osiedle Szklane Domy 1/70, 31-972 Kraków.

 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

§ 11 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

 

§ 12 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

 

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

2019-04-10_banner_1215x200A.png

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Aneta Kaczmarczyk Impresja Dance Osiedle Szklane Domy 1/70, 31-972 Kraków

adres e-mail: impresja.dance@gmail.com

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ........................................................................................................................

 • Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ........................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..................................................................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data ............................................

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić