• Regulamin indywidualnego konta użytkownika

Regulamin konta

 

w sklepie Impresja Dance- nauka tańca online

 

SPIS TREŚCI

 

  • 1 Definicje

 

  • 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 

  • 3 Wymogi techniczne

 

  • 4 Konto

 

  • 5 Reklamacje

 

  • 6 Dane osobowe

 

  • 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

 

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje

 

indywidualne Konto.

 

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

 

Sklep – sklep internetowy Impresja Dance- nauka tańca online prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://naukatancaonline.pl Sprzedawca - ANETA MAŁGORZATA KACZMARCZYK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aneta Kaczmarczyk Impresja Dance, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6783171286 , nr REGON 368844098, Osiedle Szklane Domy 1/70, 31-972 Kraków

 

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

1. Adres pocztowy: Osiedle Szklane Domy 1/70, 31-972 Kraków

 

2. Adres e-mail: impresja.dance@gmail.com

 

3. Telefon: 795039119

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

 

- aktywne konto e-mail

 

 

- urządzenie z dostępem do Internetu

 

 

- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

§ 4 KONTO

 

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

 

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

 

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: impresja.dance@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail impresja.dance@gmail.com.

 

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

 

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 

  1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

 

 a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

 

b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

 

c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy impresja.dance@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.